เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Communication Technology and Society

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Communication Technology and Society

รายวิชา 400-012 เทคโนโลยีการสื่อสารและสังคม

 

คำอธิบายรายวิชา :

 

ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาการและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีการสื่อสารกับอารยธรรมของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีการสื่อสาร ต่อปัจเจกบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง