ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์โรคไต 2563


ผู้สอน
Pisut Katavetin
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์โรคไต 2563

Class ID
52783

สถานศึกษา
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบายวิชา

สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

  1. ศึกษา “เอกสารการสอน” ด้วยตนเอง
  2. ลงเวลาเรียนใน “ใบลงเวลาเรียน” อย่างน้อย 1 ครั้ง
  3. เขียน “บันทึกการเรียนรู้” อย่างน้อย 1 บันทึก
  4. ทำแบบทดสอบ (ปรนัย) จำนวน 10 ข้อ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)