lสังคมและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของสังคม   มนุษย์คนแรกของโลก   ความหมายของสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   มลภาวะของสิ่งแวดล้อม   รูปแบบการพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาาจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี