บช3005104 การบัญชี 2


ผู้สอน
ผศ. ธนิดา ภู่แดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บช3005104 การบัญชี 2

Class ID
52925

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ เงินลงทุนระยะสั้น สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ การคิดค่าเสื่อมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย ระบบใบสำคัญ ส่วนของเจ้าของ บัญชีอุตสาหกรรมขนาดย่อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)