มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด