ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น(Community Health Nursing and Basic Medical Care Practicum)


ผู้สอน
นันทิยา โข้ยนึ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น(Community Health Nursing and Basic Medical Care Practicum)

Class ID
52959

Class Code
๙๙๓-๔๙๒

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ในสถานบริการและในชุมชน ปฏิบัติการดูแลรักษาเบื้องต้น ที่ครอบคลุมการวินิจฉัย รักษาโรคเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุและการส่งต่อ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ Practicum of holistic trans-cultural nursing for strengthening individual, family and community health, applying nursing process in health centers and communities, practicum of basic medical care including diagnosis, basic treatment in acute and trauma clients and referring, concerning of individual, family, and community participation, laws and professional code of nursing ethics


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)