วท 6002103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศุกร์-เช้า-2-63-ปกติ)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6002103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศุกร์-เช้า-2-63-ปกติ)

Class ID
52961

Class Code
วท 6002103 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศุกร์-เช้า-2-63-ปกติ)

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

หลักการเกี่ยวกับฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และเซต ลอจิกพื้นฐาน เทคนิคการพิสูจน์ การคำนวณพื้นฐาน กราฟ ต้นไม้ ความน่าจะเป็นอย่างไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการแยกจำพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน (Networks) พีชคณิตแบบบลู (George Boolean) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตเมตา (Automata) ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic Systems) โพเชตและแลตทิช (Poset and Lattice)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)