เศรษฐศาสตร์มหภาค1


ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 22 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์มหภาค1

Class ID
52975

Class Code
ECON1102

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ความหมายและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค วิธีการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ประชาชาติ วิธีการกำหนดดุลยภาพในตลาดมวลรวม รูปแบบการบริโภคและการออมของภาคครัวเรือน รูปแบบการลงทุนของภาคธุรกิจ วิธีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การเงิน การธนาคารและนโยบายการเงิน บทบาทของรัฐบาลและนโยบายการคลัง ปัญหาเงินเฟ้อ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)