4035218 Digital Marketing 2/2563 (S-MKT.62)


ผู้สอน
Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4035218 Digital Marketing 2/2563 (S-MKT.62)

Class ID
52981

Class Code
1444115600

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

Application of digital media as marketing tool, preparation of using digital marketing as marketing strategy, operation of marketing strategy and branding through online media, effective communication access.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)