ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 15


ผู้สอน
ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส31104 ประวัติศาสตร์ ห้อง 15

Class ID
52997

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ตัดสินใจ มีทักษะในการใช้ชีวิต เห็นคุณค่าของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)