homeการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/1 คธ.
personperson_add
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/1 คธ.

ผู้สอน
นาย เอกชน โพธินาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/1 คธ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5301

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)