การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/1 คธ.

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป