วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและผดุงครรภ์ 1


ผู้สอน
นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและผดุงครรภ์ 1

Class ID
53011

Class Code
993-394

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบายวิชา

993-394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและผดุงครรภ์ 1 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม แก่สตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด การช่วยคลอดในภาวะปกติและการปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดที่ปกติและมีสุขภาพเบี่ยงเบนเล็กน้อย การวางแผนครอบครัว เน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ วัฒนธรรมและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)