วท 6003113 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 2/2562 (คอมพวเตอร์ศึกษา63)


ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6003113 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 2/2562 (คอมพวเตอร์ศึกษา63)

Class ID
53017

Class Code
วท.6003113

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)