บริหารการเงินและการลงทุน


ผู้สอน
กมลทิพย์ คำใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บริหารการเงินและการลงทุน

Class ID
53030

Class Code
ACC 1201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

บทบาท และหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นแนวคิดพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การวางแผนทางการเงิน เทคนิคการจัดทำงบประมาณการลงทุน หลักการและแนวทางในการจัดหาเงินทุนจากตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน รวมทั้งศึกษาการวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการลงทุน การเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล การประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ วิธีสินทรัพย์ และวิธีมูลค่าตลาด ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)