การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 931-221


ผู้สอน
Mr. sakda Sathapornwachana
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 931-221

Class ID
53128

Class Code
931-221

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
คำอธิบายวิชา
  1. คำอธิบายรายวิชา ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหารการศึกษา การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา ความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษา Philosophy, Concept, and theories of educational administration; the soul and ideals of educational administrators; Knowledge management for educational administration; professional educational administratorship; change management process in the digital Era; educational Law, professional standards of educational administrators in Thailand ;foreign countries and research for professional development of educational Administration.

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)