home2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม
personperson_add
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม

ผู้สอน
นาย อภิวัติ งามสม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5314

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555

วิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง  จำนวน 2 หน่วยกิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)