2100-1002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555

วิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง  จำนวน 2 หน่วยกิต