SOC 6201 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศึกษา 🌸💗 ป. โท วิทยาการจัดการเรียนรู้ (สังคมศึกษา)


ผู้สอน
ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SOC 6201 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศึกษา 🌸💗 ป. โท วิทยาการจัดการเรียนรู้ (สังคมศึกษา)

Class ID
53149

Class Code
SOC 6201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา วิธีการต่าง ๆ ในการวิจัย การดำเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนำระเบียบวิธีวิจัย และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)