S0C 6501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา 🧡🌺 ป. โท วิทยาการจัดการเรียนรู้ (สังคมศึกษา)


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
S0C 6501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา 🧡🌺 ป. โท วิทยาการจัดการเรียนรู้ (สังคมศึกษา)

Class ID
53157

Class Code
S0C 6501

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

S0C 6501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา 2(1-2-3)

Measurement and Evaluation in Social Studies

วิเคราะห์วิธีการ เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา  กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตามผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาของผู้เรียน  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)