สุนทรียศาสตร์ (N07) 2/2563


ผู้สอน
อาจารย์ กิติมา ทวนน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุนทรียศาสตร์ (N07) 2/2563

Class ID
53162

Class Code
GED2004

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า และความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เช่น ความงามในด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์

สุนทรียศาสตร์ SEC : N07

กลุ่มเรียน 63077.121 ธุรกิจอาหาร

กลุ่มเรียน 63078.121 ธุรกิจอาหาร

กลุ่มเรียน 63079.121 การบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)