68 กลุ่มเรียน 62070.121 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน พ.เช้า


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
68 กลุ่มเรียน 62070.121 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน พ.เช้า

Class ID
53180

Class Code
BIS0606

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา
    พฤติกรรมและปัจจัยของมนุษย์ในการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อสร้างประการณ์ที่ดีผู้ของใช้ระบบ การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา การออกแบบ ระบบนำทาง  การออกแบบการนำเข้า และการแสดงผล การออกแบบรายงาน การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบเพื่อมวลชน การออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  
Human behaviors and factors in computer system design, interaction types, technology for a good user experience, user assistance systems when problems occur, navigation, design, input and output design, report design, human computer interaction, universal design, accessible design

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)