69 กลุ่มเรียน 63070.121 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ อ. เช้า


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
69 กลุ่มเรียน 63070.121 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ อ. เช้า

Class ID
53181

Class Code
BIS0609

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา
           ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับธุรกิจใช้ในปัจจุบัน ในการสนับสนุนงานด้าน การจัดเอกสาร งานนำเสนอ การจัดการข้อมูล การออกแบบเอกสารทางธุรกิจ 
	Aapply software packages necessary for current business in order to support the work on document processing, presentation, data management, business document design

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)