EC 1401 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec.01-63


ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 1401 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec.01-63

Class ID
53184

Class Code
EC 1401

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา
  วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางภาษาเด็กปฐมวัย หลักการทำงานและการเรียนรู้ของสมองเด็กปฐมวัย การสร้างรอยเชื่อมต่อทางภาษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา หลักการจัดกิจกรรมและวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และชุมชนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย ออกแบบและทดลองปฏิบัติจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)