homeเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา (Sufficiency Economics and Education)
personperson_add
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา (Sufficiency Economics and Education)

ผู้สอน
นาย วิบูลย์ แมนสถิตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา (Sufficiency Economics and Education)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5322

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี

 

คำอธิบายรายวิชา  203 418       เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา   (Sufficiency Economics and Education)

      ศึกษาความหมาย  ความเป็นมา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฝึกการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  การศึกษานอกสถานที่  กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)