เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา (Sufficiency Economics and Education)

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี

 

คำอธิบายรายวิชา  203 418       เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา   (Sufficiency Economics and Education)

      ศึกษาความหมาย  ความเป็นมา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฝึกการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  การศึกษานอกสถานที่  กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่