ผู้สอน
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ภาคเรียน 2/60 สาขาพุทธศาสตร์ รายวิชาวรรณคดีบาลี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5324

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ภาคเรียน 2/60 สาขาพุทธศาสตร์ รายวิชาวรรณคดีบาลี