061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่่อสารและสื่อประสม (P10)


ผู้สอน
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่่อสารและสื่อประสม (P10)

Class ID
53257

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คำอธิบายวิชา

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)