การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/2 คธ.

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งและวิเคราะห์ออกแบบให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย