สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ข้อสอบ 40 ข้อ