2/63_ศ.บ่าย-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/63_ศ.บ่าย-การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ

Class ID
53379

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำอธิบายวิชา

เวลาเรียน ศุกร์ 13.30 - 17.30

BUA 1134 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5)

ศึกษาวิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนผังโปรแกรม แนวความคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจประเภท ต่างๆ วิธีการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ แต่ละชนิด ระบบงานและความสัมพันธ์ของระบบงานต่างๆ ในธุรกิจ ลักษณะของระบบงาน แนวความคิดในการจัดระบบงาน คุณสมบัติ และประโยชน์ของระบบงาน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจทางด้านบริหาร การจัดการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานธุรกิจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการใช้ระบบงานเครือข่าย วิธีการและหลักการใช้อินเทอร์เน็ต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)