การกลั่นกรองประเด็นปัญหา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 5 การกลั่นกรองประเด็นปัญหา