ER 3201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🌸💛💜 กษ.61 🍓 ศ.


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ER 3201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🌸💛💜 กษ.61 🍓 ศ.

Class ID
53385

Class Code
ER 3201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ER 3201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(3-0-6)

Research for Learning Development

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)