850-316 Food Engineering Lab-2563 (sec 02)


ผู้สอน
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
850-316 Food Engineering Lab-2563 (sec 02)

Class ID
53398

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

วิชาบังคับ นศ.ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)