เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการวิชาชีพโลจิสติกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
จุดประสงค์รายวิชา
        1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการ
        2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามขั้นตอนกระบวนการ
        3. เพื่อให้มีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการทําโครงการ
 
มาตรฐานรายวิชา
        1. เข้าใจหลักการและกระบวนการการวางแผนจัดทําโครงการ
        2. วางแผนจัดทําโครงการตามลักษณะสาขางานอาชีพ
        3. ดําเนินโครงการตามแผนงานและขั้นตอนกระบวนการ
        4. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
        5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
 
คำอธิบายรายวิชา                                        
        ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้นเพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางาน ตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย  1 โครงการ โดยการวางแผน นําเสนอแผนงานโครงการดําเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปและนําเสนอผลงานโครงการ