homeโครงการวิชาชีพโลจิสติกส์
person
โครงการวิชาชีพโลจิสติกส์

ผู้สอน
นัฏยา ลิ้มไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการวิชาชีพโลจิสติกส์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5345

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
จุดประสงค์รายวิชา
        1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการ
        2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามขั้นตอนกระบวนการ
        3. เพื่อให้มีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการทําโครงการ
 
มาตรฐานรายวิชา
        1. เข้าใจหลักการและกระบวนการการวางแผนจัดทําโครงการ
        2. วางแผนจัดทําโครงการตามลักษณะสาขางานอาชีพ
        3. ดําเนินโครงการตามแผนงานและขั้นตอนกระบวนการ
        4. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
        5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
 
คำอธิบายรายวิชา                                        
        ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้นเพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางาน ตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย  1 โครงการ โดยการวางแผน นําเสนอแผนงานโครงการดําเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปและนําเสนอผลงานโครงการ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)