homeการอนุรักษ์พลังงานความร้อน รหัสวิชา 3124-2107 (Conservation of heat)
person
การอนุรักษ์พลังงานความร้อน รหัสวิชา 3124-2107 (Conservation of heat)

ผู้สอน
นางสาว ประภา โลมะพิเศษย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การอนุรักษ์พลังงานความร้อน รหัสวิชา 3124-2107 (Conservation of heat)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5348

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์   3  หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องจักรและอุึปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อนในอุตสาหกรรม

3.  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

มาตรฐานรายวิชา

1.  อธิบายเทคนิคการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

2.  บำรุกรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อน

3.  บักทึกและรายงานการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

4.  ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาโครงสร้างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อน เช่น เครื่องกำเนิดไอน้ำ เตาเผา เป็นต้น  การนำพลังงานความร้อนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  การใช้พลังงานความร้อนร่วม  อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อน  เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อนและกรณีตัวอย่าง  การคำนวณหาอัตราส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)