มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนนี้ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา