home4104429 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
personperson_add
4104429 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
person
นางสาว อรพิมพ์ มงคลเคหา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4104429 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5351

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Field  Experience in  Environmental Science

การฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดทำโครงการ  ศึกษาเฉพาะในชุมชน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์และแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ที่จะคลี่คลายปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง แล้วจัดทำเป็นรายงานเสนอต่ออาจารย์  และผู้นำในชุมชน (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)