เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4104429 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Field  Experience in  Environmental Science

การฝึกปฏิบัติงาน หรือจัดทำโครงการ  ศึกษาเฉพาะในชุมชน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์และแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ที่จะคลี่คลายปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง แล้วจัดทำเป็นรายงานเสนอต่ออาจารย์  และผู้นำในชุมชน (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง)