เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

mvsk m.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา ง 22204                                                                      การใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

จำนวน 1 หน่วยกิต                                                                                              เวลา 40 ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาหรือสร้างผลงานต่าง ๆ เช่นการทำแอนิเมชัน การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกม ดนตรี ศิลปะ และการสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ หลักการโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม การใช้ชุดคำสั่งพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ การใช้งานตัวแปร ตัวดำเนินการ การออกแบบและสร้าง     โปรเจกต์

                สามารถแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสร้างและนำเสนอชิ้นงาน จากจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1.             อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์

2.             ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

3.             กำหนดและใช้งานตัวแปร

4.             ใช้โครงสร้างแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ

5.             สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้