441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2563 G2


ผู้สอน
Rudsada Kaewsaeng-on
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-102 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management) 2/2563 G2

Class ID
53556

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบายวิชา

ลักษณะขององค์การธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์การธุรกิจและสังคม การจูงใจ การสื่อสาร และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผน การจัดองค์การ การชี้แนะ พฤติกรรมองค์การ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และการควบคุม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)