INFO272 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ กลุ่มเรียน สารสนเทศ/62 ก.01 sec 02 วันพุธ คาบ 1-4 เทอม 2/63


ผู้สอน
ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 23 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
INFO272 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ กลุ่มเรียน สารสนเทศ/62 ก.01 sec 02 วันพุธ คาบ 1-4 เทอม 2/63

Class ID
53626

Class Code
INFO272

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คำอธิบายวิชา

การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อควบคุมการทำงานของเว็บ การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิซ การรักษาความปลอดภัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)