homeม.6/3 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
personperson_add
ม.6/3 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร

ผู้สอน
นางสาว นุสรา มิไพทูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.6/3 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5369

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รายวิชา การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นรายวิชาที่มีจุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อทำดื่มในครอบครัว ทำเครื่องดื่มสมุนไพรจำหน่ายด้วยเห็นคุณค่า โดยสามารถปฏิบัติงานได้ตามกระบวนการทำงาน ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และมุ่งมั่น อดทนในการทำงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า และถูกวิธี ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข ผลงานมีคุณภาพ มีการประเมินผลการทำงาน และปรับปรุงงาน

 

ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีดังนี้

1. ความหมายของงาน

2. ความสำคัญและประโยชน์ของงาน

3. มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการของงาน

4. วิธีการและขั้นตอนของการทำงาน

5. กระบวนการทำงาน การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวในการประกอบอาชีพ

6. การนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ

7. คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการทำงานและประกอบอาชีพ

เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์

วิธีการ และขั้นตอนการทำงาน ที่รับผิดชอบ การจัดการและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการปลูกฝังนิสัยรักการทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)