427-417 Juvenile Delinquency 2/63


ผู้สอน
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
427-417 Juvenile Delinquency 2/63

Class ID
53848

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบายวิชา

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาเอกและโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความหมาย ประเภทการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระบบความยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว การคุมประพฤติ ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)