home3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
personperson_add
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ปิยะ รามัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3000-0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5385

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(  Computer Programming  )

3  หน่วยกิต   4  ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา

  1. เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
  3. จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาเชิงโครงสร้างหรือภาษาเชิงวัตถุ (เช่น ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling) การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)