ระบบปฏิบัติการ


ผู้สอน
นางสาว จุฬาวลี มณีเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการ

Class ID
5386

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา COM3401 หน่วยกิต 3(3-0-6) 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)