เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

M.4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง 31102)

kiss การประเมินผลระหว่างเรียน : 

               หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ   smiley   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์           10  คะแนน

                                                         smiley  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์          5  คะแนน

                                                         smiley  การเชื่อมต่อระบบสื่่อสาร             5  คะแนน

                                                         smiley  ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต         20  คะแนน

                                                         smiley  โครงงานบูรการ                      10  คะแนน

              หน่วยที่  2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์       cool  กิจกรรมซอฟแวร์ประยุกต์

                            - สื่อประสม                      สื่อประสม  (ปฏิบัติ 1)                10  คะแนน

                                                                              (ปฏิบัติ 2)              10  คะแนน

             คุณลักษณะ ......................................................................................................10  คะแนน    

             สอบปลายภาค..................................................................................................20  คะแนน