931-304 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
931-304 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

Class ID
53919

Class Code
931-304

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
คำอธิบายวิชา

หลักการ ลักษณะ ประเภทและบทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาและการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับองค์การทางการศึกษา เทคนิคและการพัฒนาระบบสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์และในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Principles, characteristics, types, and the role of information systems in educational administration;. components of information. systems;. development procedures for information systems; roles and functions of administrators in utilizing information systems in educational management and decision-making; management information systems for educational organizations, techniques, and information system development for efficient and effective public relations and administration.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)