เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

M.4/3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

kiss การประเมินผลระหว่างเรียน : 

               หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ   smiley   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์           10  คะแนน

                                                               smiley  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์          5  คะแนน

                                                                smiley  การเชื่อมต่อระบบสื่่อสาร             5  คะแนน

                                                                smiley  ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต         20  คะแนน

                                                                 smiley  โครงงานบูรการ                       10  คะแนน

              หน่วยที่  2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์       cool  กิจกรรมซอฟแวร์ประยุกต์

                            - สื่อประสม                      สื่อประสม        (ปฏิบัติ1)                10  คะแนน

                                                                                        (ปฏิบัติ 2)              10  คะแนน

             คุณลักษณะ .................................................................................................................10  คะแนน    

             สอบปลายภาค.............................................................................................................20  คะแนน