M.4/3

ผู้สอน
นางสาว วันเพ็ญ คงเกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
M.4/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5392

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

kiss การประเมินผลระหว่างเรียน : 

               หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ   smiley   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์           10  คะแนน

                                                               smiley  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์          5  คะแนน

                                                                smiley  การเชื่อมต่อระบบสื่่อสาร             5  คะแนน

                                                                smiley  ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต         20  คะแนน

                                                                 smiley  โครงงานบูรการ                       10  คะแนน

              หน่วยที่  2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์       cool  กิจกรรมซอฟแวร์ประยุกต์

                            - สื่อประสม                      สื่อประสม        (ปฏิบัติ1)                10  คะแนน

                                                                                        (ปฏิบัติ 2)              10  คะแนน

             คุณลักษณะ .................................................................................................................10  คะแนน    

             สอบปลายภาค.............................................................................................................20  คะแนน                                                      


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)