ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3204-2014

เรียน วันศุกร์ เวลา 09.40-14.30 น.