ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3204-2014

เรียน วันศุกร์ เวลา 09.40-14.30 น.