เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4157111 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Learning)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

chalongchai Teevasuthornsakul

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

    มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบอิล็กทรอนิกส์ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเทคนิค องค์ประกอบ การจัดการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

                E-learning standard,  Learning Management system(LMS),  Concept of electronic learning, tools and technology needs for electronic learning. A study of the technical, organizational and managerial issues associated  with the use of electronic learning experience in constructing electronic.