การเงินระหว่างประเทศ

วีรวัฒน์ หมันหนัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับช การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น ก็จะมีการซื้อการขาย เป็นผลให้ต้องมีเงิน ระหว่างประเทศติดตามมา ในด้านการเงินระหว่างประเทศนี้ เป็นผลทำให้เกิดดุลการค้า และดุลการชำระเงินระหว่างประเทศขึ้น