ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3000-1220 บช/คธ ปวส 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส 3000 - 1220