ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3000-1220 บช/คธ ปวส 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส 3000 - 1220