เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอนโดย ครูเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์